Spoločnosť DTG Cement s.r.o. bola založená v roku 2005, svoju činnosť začala vykonávať v roku 2006. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti, ktorú vykonávame už 14 rokov  je výroba baleného cementu, veľkoobchod s cementom a logistika.
Naša vlastná prevádzka sa nachádza v Debrecíne na ulici Vértesi v rámci komplexu s rozlohou 7 hektárov, ktorý je mimoriadne ľahko dostupný. Nachádza sa vo vzdialenosti niekoľkých sto metrov od cesty č. 4, 3,5 km od konca rýchlostnej cesty M35 a 1,8 km od cesty č. 47.

DTG Cement s.r.o. nakupuje voľne ložený cement od nadnárodných a aj od nezávislých certifikovaných výrobcov cementu. Obstarávanie cementu realizujeme formou železničnej alebo cestnej dopravy. V prípade cestnej dopravy dopravujeme cement buď do našej vlastnej prevádzky, alebo na adresu vykládky zadanú kupujúcim, kde sa uskutoční jeho predaj. V prípade železničnej dopravy sa uskutočňuje doprava cementu do našej prevádzky.

Vlastná vlečka o dĺžke 2000 m umožňuje neobmedzený príjem a výdaj tovaru prostredníctvom železnice, vrátane vagónov ukrajinského typu. Naša prevádzka disponuje manipulačnými zariadeniami potrebnými pre obsluhu tovaru. Náš vykládkový systém je okrem klasických zariadení využívaných v Európskej únii vybavený aj špeciálnym hĺbkovým vykládkovým systémom, ktorý umožňuje prijímanie ukrajinských i ruských vagónov a je jediný prevádzkyschopný systém tohto typu v Maďarsku.

Náš uzavretý/zastrešený sklad s rozlohou 5000 m2 a vonkajšie spevnené skladovacie plochy s rozlohou vyše 9000 m2 umožňujú manipuláciu s rozmanitým materiálom. 4 silá a k nim patriace zariadenia umožňujú uskladnenie a manipuláciu voľne loženého materiálu (do špecifickej hmotnosti 1,7 t/m3). Skladovacia kapacita pre voľne ložený cement predstavuje 4 000 ton.

Voľne ložený cement je zo síl prepravovaný k baliacej linke v uzavretom systéme pomocou elevátora a iných pneumatických zariadení. Maximálna kapacita linky na výrobu vrecového cementu predstavuje v prípade vriec s hmotnosťou 25 kg 1.200 ton/deň. Plnenie vriec a balenie je vďaka investíciám z roku 2019 plne automatizované. Balený cement dodávame na trh pod vlastnou značkou „DTG Cement“.


Následný predaj cementu obstaraného spoločnosťou DTG Cement s.r.o. vo forme voľne loženého cementu uskutočňuje firma KKVJ s.r.o., ktorá má 50 %-nú spoluúčasť v DTG Cement s.r.o. Zakladatelia a riadiaci odborníci KKVJ s.r.o. majú v oblasti veľkoobchodu s cementom a stavebninami už viac ako 20-ročné skúsenosti. Odberateľmi nami obstaraného voľne loženého cementu sú predovšetkým betonárne, výrobcovia dlaždíc a betónových tvárnic, výrobcovia sypkého materiálu a firmy zaoberajúce sa výstavou infraštruktúry a ciest. K našim partnerom patria najväčšie domáce i multinacionálne firmy.

Najvýznamnejšie projekty realizované v nedávnej minulosti:

Nami distribuovaný cement disponuje potrebnými povoleniami pre uvedenie do obehu, certifikátmi kvality a vyhlásením o vlastnostiach. Považujeme za dôležité udržiavanie kvality, preto pravidelne kontrolujeme cement prichádzajúci do našej prevádzky prostredníctvom externých organizácií zabezpečujúcich certifikáciu kvality.
Obslužná kapacita prevádzky je 420 tis. ton/rok. Naša skupina ročnom priemere umiestni na trh 550-600 tisíc ton cementu.

Ďalším spoločníkom v DTG Cement s.r.o. je firma CTR Holding Assets GmbH, ktorá má v spoločnosti DTG Cement 50-percentnú spoluúčasť. Firma CTR Holding Assets GmbH sa v minulosti zaoberala výrobou cementu, na Slovensku prevádzkovala cementáreň v Turni nad Bodvou. Časť niekdajších zamestnancov v súčasnej dobe pracuje u spoločnosti Zeocem a.s., patriacej do skupiny CTR, ktorá je bývalá cementáreň.  Firma Zeocem a.s. sa pri možnosti produkcie cementu dnes vyrába produkty na báze zeolitu. Ten bol v minulosti používaný ako prídavný materiál (náhrada cementárenskej granulovanej trosky) pri výrobe cementu.
Od roku 2015 pôsobí spoločnosť DTG Cement s.r.o. aj v oblasti nákupu, predaja a logistiky vysokopecnej trosky, ktorá sa v cementovom priemysle využíva ako prídavný materiál. Nákup a  predaj  vysokopecnej trosky je zabezpečený dlhodobými zmluvami.
Transparentné hospodárenie našej spoločnosti je zabezpečené vyžívaním informačnej technológie a informačného systému SAP. Organizačná štruktúra s nízkym počtom zamestnancov je prispôsobená aktuálnym požiadavkám, čím zabezpečuje vhodnú obsluhu zákazníkov a dynamický príjem dodávok.
Našou stratégiou je vytvorenie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, rozšírenie našich odborných znalostí a využitie našej kapitálovej sily.
Dôležitá je pre nás spoločenská angažovanosť, preto sme zapojení taktiež do verejného života Debrecína. Podporou športových podujatí sa podieľame na rozvoji rôznych odvetví miestneho športu.